Facebook

Google Plus

80 % Dofinansowania na termomodernizację dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Przedstawiamy Państwu informację o naborze wniosków o dofinansowanie ogłoszonym

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polityka Ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

termomodernizacja1

Podstawowe informacje:

 • Wsparcie może być udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne.
 • Celem poddziałania jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w budynkach wybranych podmiotów.
 • Typy przedsięwzięć:
  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.
  • Modernizacja lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji).
  • Instalacja przez przyłączenie budynku do zbiorczej sieci ciepłowniczej i likwidację istniejących źródeł ciepła, modernizacja lub wymiana węzłów cieplnych wraz z ewentualną wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci o łącznej mocy nominalnej do 3 MW zaopatrujących budynki użyteczności publicznej.
 • Prawdopodobny termin składania wniosków: 10.VI. - 12.VIII. 2013 roku.  
 • Okres przyznawania dofinansowania upływa 30 kwietnia 2014 roku.  
 • Okres kwalifikowalności wydatków zakończy się 30 kwietnia 2016 roku

Zapraszamy do współpracy.
Zespół CONCEPT