Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA - projekty inwestycyjne

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dotację w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014

Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach z przedziału 10 - 15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM[1].

Podstawowe informacje:

  • Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w I osi priorytetowej PO IiŚ, w tym przede wszystkim: przyczynienie siędo wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
  • W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania:
  1. obudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy[2] , lub
  2. obudowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej[3].

 

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50% wartości całego przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS może mieć miejsce jedynie w przypadku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową). Budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej może mieć miejsce tylko i wyłącznie na obszarze aglomeracji objętej/objętych projektem. Ścieki z terenów, na których prowadzona będzie budową lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę powinny być odprowadzane i oczyszczane zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

orozszerzenie zakresów rzeczowych projektów, które uzyskały wsparciewcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I o ww. wskazane inwestycje. Należy zaznaczyć, że w przypadku projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach oceniany będzie cały zakres rzeczowy, awięc zarównoczęść pierwotna, na którą Beneficjent otrzymał już dofinansowanie,jak inowe elementy. Tym samym konieczne jest złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej obejmującej wszystkie zadania w ramach projektu, tj. zarówno te realizowane na podstawie umowy zawartej we wcześniejszym naborze,jak i planowane do uwzględnienia w ramach rozszerzenia rzeczowego projektu.

Termin składania wniosków:

  • Wnioski należy składać od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Poziom i wysokość wsparcia:

  • Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Alokacja finansowa:

  • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 24 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). W ramach alokacji na konkurs 12 000 000 euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10 - 15 tys. RLM oraz 12 000 000 euro na projekty realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – w zależności od zapotrzebowania, zmianie mogą ulec wielkości kwot przeznaczonych na poszczególne typy projektów. W ramach kwoty przeznaczonej na konkurs ustanawia się rezerwę zabezpieczającą (dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) w wysokości 4 000 000 euro.

 

 

Zapraszamy do współpracy

CONCEPT

ul. Podgórna 63

70-205 Szczecin

tel./fax.: 91 489-91-80

kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

kom. 662-642-591   kom. 726-325-535

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

concept.szczecin.pl[1]Wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku. W przypadku, jeśli przed złożeniem wniosku rozpoczęto procedurę zmiany aglomeracji, na potrzeby oceny merytorycznej I stopnia pod uwagę może zostać wzięta docelowa wielkość aglomeracji (na podstawie kopii wniosku o zmianę aglomeracji).

[2] W wyniku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych – wymagania w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu aglomeracji określa tabela 2 ujęta w załączniku I do ww. dyrektywy.

[3] W przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano (w zakresie gospodarki ściekowej) jedynie budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z wybudowanej i/lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia ww. wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.