Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA -projekty przygotowawcze

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dotację w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach o RLM wynoszącej co najmniej 10 tys[1] .

Podstawowe informacje:

 • Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do przygotowania inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które ubiegać się będą o dofinansowanie na realizację w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Należy zaznaczyć, że uzyskanie wsparcia na dofinansowanie projektu przygotowawczego nie jest jednoznaczne z udzieleniem wsparcia na realizację projektu inwestycyjnego.
  • Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.
  • W ramach konkursu wsparcie może zostać udzielone na poniesienie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów, takich jak:
 1. dokumentacja projektowa,
 2. dokumentacja techniczna,
 3. dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko,
 1. studium wykonalności lub jego elementów,
 2. wydatki poniesione na opłaty związane z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na etapie przygotowania przedsięwzięcia,
 3. mapy lub szkice lokalne sytuujące projekt,
 4. wydatki związane z przeprowadzeniem weryfikacji obszaru aglomeracji dotychczas nie objętego zbiorczym systemem zbierania i odprowadzania ścieków za wyposażenie, którego odpowiedzialny jest wnioskodawca (weryfikacja zgodnie z wymogami Metodyki wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności),
 5. innych dokumentów lub opracowań, jeżeli są niezbędne do przygotowaniapóźniejszej realizacji projektu inwestycyjnego.

Termin składania wniosków:

 • Wnioski należy składać od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Poziom i wysokość wsparcia:

 • Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Alokacja finansowa:

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 10 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). W ramach kwoty przeznaczonej na konkurs ustanawia się rezerwę zabezpieczającą (dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) w wysokości 1 000 000 euro. Kwota środków przeznaczonych na konkurs może ulec zmianie w wyniku różnic kursowych. Ponadto kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Zapraszamy do współpracy

CONCEPT

ul. Podgórna 63

70-205 Szczecin

tel./fax.: 91 489-91-80

kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

kom. 662-642-591   kom. 726-325-535

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

concept.szczecin.pl

 

dołącz do CONCEPT na facebook:

www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL[1]Wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku. W przypadku, jeśli przed złożeniem wniosku rozpoczęto procedurę zmiany aglomeracji, na potrzeby oceny merytorycznej I stopnia pod uwagę może zostać wzięta docelowa wielkość aglomeracji (na podstawie kopii wniosku o zmianę aglomeracji).