Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dofinansowanie w ramach

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

 

Beneficjenci:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowe informacje:

 • celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 • rodzaje przedsięwzięć : budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach mieszczących się w następujących przedziałach:

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty kwalifikowane na realizację przedsięwzięcia mogą być ponoszone w następujących kategoriach:
 1. oprace przygotowawcze (w tym: koncepcje techniczne, studium wykonalności, raport o oddziaływaniu na środowisko), pod warunkiem, że zostały wskazanewniosku o dofinansowanie;
 2. oprojekty budowlane i wykonawcze;
 3. okoszt nabycia lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym:

-budowli i budynków (powinien istnieć bezpośredni związek między nabyciem budynków i budowli a celami przedsięwzięcia),

-   maszyn i urządzeń,

-   narzędzi, przyrządów i aparatury,

-   infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się instalacje wewnętrzne w obiektach technologicznych, przyłącza doprowadzające media do obiektów technologicznych, drogi i place technologiczne, itp.;

 1. okoszt montażu i uruchomienia środków trwałych;
 2. okoszt nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
 3. onabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacjizarządzania;
 • okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem przepisów pomocy publicznej;
 • do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r.

Forma dofinansowania:

 • pożyczka.

Poziom i wysokość wsparcia:

 • intensywność dofinansowania dla ww. rodzajów przedsięwzięć, wynosi:
 1. elektrownie wiatrowe – do 30 %,
 2. systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
 3. pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
 4. małe elektrownie wodne – do 50 %,
 5. źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
 6. biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepławykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
 7. wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę –75 %;

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;

 • kwota pożyczki: od 2 do 40 mln zł;
 • dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które otrzymały dofinansowanie z innych programów priorytetowych NFOŚiGW;
 • oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M -100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%;
 • okres finansowania : pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki;
 • okres karencji : przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • pożyczka nie podlega umorzeniu .

Termin składania wniosków:

 • wnioski można składaćod 01.04.2014 roku do 30.09.2014 roku;

Alokacja przewidziana na konkurs:

 • kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

CONCEPT

ul. Podgórna 63

70-205 Szczecin

tel./fax.: 91-48-99-180

kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

kom. 662-642-591   kom. 726-32-55-35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

concept.szczecin.pl

 

dołącz do CONCEPT na facebook:

www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL