Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dotację w ramach

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Beneficjenci:

 • zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane dalej MŚP), tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczne obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Podstawowe informacje:

 • Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2;
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. przedsięwzięcia inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, polegające na zakupie urządzeń wymienionych na Liście Kwalifikowalnych Maszyn i Urządzeń (List of Eligible Materials and Equipment, LEME) – lista urządzeń jest publikowana na stronie www.nfosigw.gov.pl. Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro, stanowiących równowartość polskich złotych według średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy kredytowej;
 2. przedsięwzięcia inwestycyjne w poprawę efektywności energetycznej, bazujące na rozwiązaniach indywidualnych i osiągające min. 20% oszczędności energii . Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro;
 3. przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynku/ów pozostającychdysponowaniu beneficjenta, w wyniku której zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii . Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięcia nie może przekroczyć 1 000 000 euro;
 4. inwestycje polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii , w tym m. in. fotowoltaiki, w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii. Finansowanie w formie kredytu z dotacją tego rodzaju przedsięwzięciamoże przekroczyć 1 000 000 euro.
 • Koszty kwalifikowalne:
 1. kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Koszty te obejmują zakup, instalację, uruchomienie instalacji/urządzeń wchodzących w skład przedsięwzięcia zakwalifikowanego jako spełniające kryteria udziałuProgramie. Jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym;
 2. wysokość kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji NFOŚiGW, pomniejsza się o wartość przyznanych beneficjentowi w umowiewykonawcą przedsięwzięcia upustów, rabatów, zwrotów, bonifikat lub innych podobnych form pomniejszania należności, także przyrzeczonych beneficjentowi po wykonaniu przedsięwzięcia;
 3. przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy uwzględnić przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.
 • Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.
 • Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz potwierdzeniu przez bank osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego zgodnie z wymogami określonymi przez NFOŚiGW.
 • Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem zawarcia umowy o kredyt, objętej dotacją ze środków NFOŚiGW;

Forma dofinansowania:

 • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Poziom i wysokość wsparcia:

 • Dotacja w wysokości:
 1. 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na zakupie urządzeń wrazzainstalowaniem pojedynczego urządzenia lub określonej liczby urządzeń;
 2. 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynku/ów;
 3. 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym sporządzonym wg zasad określonych przez NFOŚiGW. Zakres rzeczowy zrealizowanej w ramach kredytudotacją inwestycji musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 4. dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży system wg zasad określonych przez NFOŚiGW.

Termin składania wniosków:

 • planowany termin wdrażania programu - początek III kwartału 2014 roku;
 • nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony będzie w trybie ciągłym. Wnioski składane będą w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.

Alokacja przewidziana na konkurs:

 • kwota środków NFOŚiGW stanowiących budżet programu wynosi 60 mln zł.

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

CONCEPT

ul. Podgórna 63

70-205 Szczecin

tel./fax.: 91-48-99-180

kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

kom. 662-642-591   kom. 726-32-55-35

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

concept.szczecin.pl

 

dołącz do CONCEPT na facebook:

www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL