Facebook

Google Plus

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa – firma CONCEPT

Analiza ekonomiczna polega na badaniu procesów gospodarczych,  rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Częścią składową analizy ekonomicznej jest analiza finansowa.

Przedmiotem analizy ekonomicznej są czynności związane z oceną działalności przedsiębiorstwa. W warunkach zmienności otoczenia, rozwoju techniki i nauki podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem wymaga szybkich i rzetelnych informacji. Dlatego analiza ekonomiczna, a w niej zawarta analiza finansowa nabiera szczególnego znaczenia. Analiza ekonomiczna obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze występujące w odrąbie przedsiębiorstwa jak i w jego otoczeniu. Badanie czynników polega na podziale zjawisk ekonomicznych i procesów na elementy składowe, określeniu zależności przyczynowo – skutkowej między elementami i wyprowadzeniu wniosków z oceny.

Oferujemy usługi sporządzania analiz ekonomiczno – finansowych na potrzeby zbadania opłacalności inwestycji lub otrzymania zewnętrznych źródeł dofinansowania.