Facebook

Google Plus

Audyt remontowy

Audyt remontowy – firma CONCEPT

Audyt remontowy jest nowym dokumentem, opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. W audycie remontowym podobnie jak w audycie energetycznym konieczne jest wykazanie oszczędności energetycznych i w tym celu wykonania obliczeń zapotrzebowania energii. Natomiast nie występuje tu obliczenie wartości finansowej planowanych oszczędności, a tylko oszczędność energetyczna.
Audyt remontowy dotyczy budynków określonych w ustawie, czyli wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania przed 14 sierpnia 1960r
[Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U. Nr 223, poz. 1459]

Audyty wykonujemy dla budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania zadań publicznych i stanowiących ich własność. Dla lokalnych sieci c.o. i c.w.u; lokalnych źródeł ciepła; kotłowni lub węzłów cieplnych; ciepłowni osiedlowa lub grupowych wymienników ciepła wraz z siecią o mocy nominalnej do 11,6 MW.

Audyty wykonujemy dla potrzebwłaściciela lub zarządcy budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub źródła ciepła realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne i pozyskania dofinansowania z banków komercyjnego na podstawie Ustawy z dnia 18-12-1998 o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, lub z WFOŚiGW, NFOŚiGW,  z zagranicznych programów pomocowych np. PHARE, Fundusz Norweski i innych właściwych funduszy.