Facebook

Google Plus

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne – firma CONCEPT

Badanie termowizyjne - (ang. thermovision) nazywane również termografią obejmuje metody badawcze polegające na prostym bezinwazyjnym, nieniszczącym, natychmiastowym zdiagnozowaniu stanu badanego przedmiotu, urządzenia czy obiektu. Jest to jedyna metoda wykrywania wszelkich nieprawidłowości, w których główną rolę odgrywa rozkład temperatur. Termografia znajduje zastosowanie w: budownictwie, energetyce, nauce, medycynie, przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych. Badanie termowizyjne mają na celu określenie pola temperaturowego badanego obiektu. Pomiary termowizyjne to najlepszy sposób wykrycia miejsc ucieczki ciepła tzw. mostków termicznych, punkt rosy, a także oceny stanu cieplnego obiektu.

 

Zalety termowizji

Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem do pracy zarówno dla audytorów energetycznych, certyfikatorów, Za jej pomocą można świadczy usługi dla policji, straży,  służb utrzymania ruchu, kierowników budów, wykonawców, inwestorów itp., Kamera termowizyjna jest także wspaniałym narzędziem do kontroli budynku – szybko skanuje i identyfikuje problematyczne obszary, których nie można zobaczyć gołym okiem. W wielu przypadkach awaria urządzenia poprzedzona jest zmianami termicznymi, które to zmiany rejestruje kamera. Można jej również używać do weryfikacji napraw i dla celów ubezpieczeniowych, jak również:

 • wykrywanie ukrytych problemów, szybka ocena uszkodzeń i wykonanie kontroli zapobiegawczej.
 • badanie budynku pod kątem zawilgoceń i przecieków.
 • identyfikacja strat energii i złej izolacji.
 • wykrywanie wad elektrycznych zanim będzie za późno.
 • natychmiastowe zdjęcia wykonanych badań.
 • analiza i dokumentacja badań (raportowanie) przy pomocy łatwego w użyciu oprogramowania.

 

Zakres naszych usług:

 

BUDYNKI:

 • wskazywanie miejsc występowania mostków cieplnych (termicznych przy wieńcach i połączeniu ściany z fundamentem wykrywanie nieszczelności obudowy budynku), zawilgoceń i filtracji powietrza,
 • wykrywanie wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu,
 • wykonywanie analizy izolacyjności ścian, dachów, okien, drzwi, pogorszenia właściwości cieplnych elementu budynku, oceny jednorodności zastosowanej stolarki okiennej w procesie remontowym,
 • wykrywanie błędów w robotach termomodernizacyjnych,
 • wykrywanie miejsc awarii instalacji wodnych, ogrzewania podłogowego, źródeł i zasięgu zawilgocenia powodującego,

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE:

 • wykrywanie nieprawidłowości połączeń elektrycznych - najczęstsze zarzewia pożarów
 • wykrywanie wad instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • wskazywanie uszkodzeń w rozdzielnicach i aparatach elektrycznych,
 • diagnostyce napędów na liniach produkcyjnych
 • diagnostyce zespołów urządzeń służących przetwarzaniu lub rozdzielaniu energii elektrycznej, baterii kondensatorów
 • sprawdzeniu stanu transformatorów
 • oględzinach linii napowietrznych
 • sprawdzeniu urządzeń oświetlenia elektrycznego

INSTALACJE CIEPŁOWNICZE I GRZEWCZE:

 • lokalizowanie przebiegu oraz ewentualnych usterek w ogrzewaniu podłogowym,
 • lokalizowanie rur z ciepłą wodą oraz określanie miejsc ich nieszczelności,
 • wykrywanie uszkodzenia w izolacji termicznej rurociągów oraz określanie przebiegu sieci ciepłowniczej,
 • wykrywanie usterek w pracy systemów klimatyzacyjnych,

LINIE PRODUKCYJNE:

 • wykrywanie wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych,
 • monitorowanie stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych oraz przewodów doprowadzających gazy techniczne,
 • wykrywanie błędów powstałych podczas prób obciążeniowych,
 • diagnostyce urządzeń spawalniczych, zgrzewających, prostownikowych i akumulatorowych.

 

Korzyści

Za stosowaniem diagnostyki termowizyjnej przemawia przede wszystkim:

 • pozyskanie informacji przez Inwestora (projektanta) na co zwróci uwagę przy modernizacji obiektu, urządzenia,
 • wykonanie badania przed i po modernizacji nieruchomości, urządzenia pozwalające na zbadanie poprawności wykonania zlecenia i ewentualne wyegzekwowanie kary za poniesione strat i niepoprawne wykonanie usługi,
 • kontrola Wykonawcy o prawidłowo wykonanej usłudze w przypadku nowobudowanych obiektów,
 • pozyskanie informacji, która często jest brana przy ocenie ryzyka przez przedstawicieli ubezpieczyciela,
 • koszty badania termowizyjnego, w ramach kontroli, w porównaniu z kosztem i czasem postojów, napraw, czy pożarów stanowi niewielki jego procent,
 • pozyskanie informacji pozwalająca przewidzieć potencjalne awarie,
 • brak konieczności przeprowadzania odkrywek niszczących wykończenie budynku,
 • obrazowość metody pozwalająca na zrozumienie mechanizmu usterki,
 • kompleksowość badania wszystkich elementów, a nie tylko wybranego,
 • niższy koszt oraz większa szybkość badania w stosunku do tradycyjnej metody inwazyjnej.

 

Ograniczenia:

możliwość przeprowadzenia analizy termograficznej jest konieczność zapewnienia różnicy temperatur np. pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym na poziomie ok 20oC, co niestety zawęża okres realizacji możliwych badań do miesięcy późno jesienno – zimowych oraz częstą konieczność prowadzania badań w nocy dla uniknięcia oświetlenia słonecznego.


Wnioski:

Wieloletnie doświadczenia pomiarowe kierowników budów, developerów, pracowników wydziałów budownictwa wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, pozwala na stwierdzenie, że termograficzne badania budynków powinny być obligatoryjnie stosowane przy technicznych odbiorach budynków przez inwestora. Dotyczy to zarówno budynków nowych jak i poddawanych procesowi termomodernizacji.

Obserwując tendencje w budownictwie można przewidywać, że termowizja stanie się wraz z badaniem szczelności standardowym elementem badań odbiorczych budynków nowych oraz modernizowanych, zapewniając zachowanie jakości prac budowlanych zwłaszcza w zakresie mającym wpływ na ograniczenie strat energii.