Facebook

Google Plus

Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna– firma CONCEPT

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi część składową projektu architektoniczno –  budowlanego.

Zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu musi być opracowana dokładnie tak samo, jak wyznaczane jest świadectwo energetyczne budynku istniejącego.
Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest wymagana jedynie dla budynków jednorodzinnych oraz niewielkich obiektów gospodarczych.
Główna różnica między świadectwem charakterystyki energetycznej a pre – świadectwem polega na tym, że certyfikat energetyczny sporządza się dla budynku istniejącego, natomiast projektowaną charakterystykę energetyczną – dla budynku projektowanego. Inna ważna różnica to brak prawnie usankcjonowanej formy pre – świadectwa.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych. Powinny znaleźć się również dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Przepisy te stanowią, że budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Można uznać, że projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli zachodzi jeden z dwóch przypadków:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008), a także powierzchnia okien spełnia wymagania określone w tym rozporządzeniu,
  • albo gdy, wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, dla budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu WT2008, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

 

Profesjonalnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna budynku może przynieść szereg korzyści.  Przede wszystkim pozwala zidentyfikować te elementy budynku, które mogłyby być źródłem nadmiernego zużycia energii. Ponieważ analiza prowadzona jest na etapie projektowania, stwarza to możliwość wprowadzenia takich zmian w projekcie, które w przyszłości przyniosą wymierne oszczędności.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że budynek posiadający dobrą projektowaną charakterystykę energetyczną, powinien mieć również świadectwo energetyczne wykazujące niskie zapotrzebowanie energii.