Facebook

Google Plus

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – firma CONCEPT

Niektóre przedsięwzięcia ze względu na swój charakter mogą oddziaływać na środowisko. Zajmujemy się kompleksową usługą realizacji planowanej inwestycji zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Oferujemy usługi dotyczące dokumentacji środowiskowej opracowywanej na potrzeby procesu inwestycyjnego m.in.:

  • konsultacje związane z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć,
  • doradztwo w procesie inwestycyjnym – np. w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia,
  • sporządzanie raportów oceny oddziaływania na środowisko,
  • sporządzanie załączników środowiskowych do wniosków o dofinansowanie,
  • ocenę gospodarstw rolnego zgodnie z wymogami zasad wzajemnej zgodności (cross – compliance).