Facebook

Google Plus

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – CONCEPT

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, art. 179 ust. 2) „pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna  posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:

  • stosować przepisy prawa, standardy zawodowe;
  • kierować się zasadami etyki zawodowej;
  • czynności pośrednictwa wykonywać za szczególną starannością;
  • kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności;
  • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
  • stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

Posiadamy licencję zawodową nr 12299 wydaną przez Ministra Infrastruktury.