Facebook

Google Plus

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej – CONCEPT

Świadectwa charakterystyki energetycznej - Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Polska jest obowiązana do wprowadzenia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej (potocznie: świadectwo energetyczne, certyfikat energetyczny, paszport energetyczny ) dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej  nie stosuje się do budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m² *rok)
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²

 

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw energetycznych jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie energetycznym właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Wystawienie świadectwa energetycznego daje klientowi spełnienie wymagań prawnych, jak również zabezpiecza przez zakupieniem energochłonnego i wymagającego dużych nakładów finansowych budynku lub mieszkania.

Posiadanie takiego certyfikatu w stosunku do niewielkich pieniędzy wydanych na jego sporządzenie może zwrócić się z nawiązka podczas sprzedaży.

Certyfikat energetyczny ważny jest 10 lat. Jednak jeżeli, na skutek przebudowy lub remontu, ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku, świadectwo energetyczne należy wykonać ponownie.
Dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 1000mkw, świadectwo energetyczne powinno być wywieszone w widocznym miejscu, pod postacią tak zwanego ogłoszenia.

Charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi część składową projektu architektoniczno –  budowlanego.

Zgodnie z rozporządzeniem określającym szczegółowy zakres projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna projektowanego obiektu musi być opracowana dokładnie tak samo, jak wyznaczane jest świadectwo energetyczne budynku istniejącego.
Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest wymagana jedynie dla budynków jednorodzinnych oraz niewielkich obiektów gospodarczych.
Główna różnica między świadectwem charakterystyki energetycznej a pre – świadectwem polega na tym, że certyfikat energetyczny sporządza się dla budynku istniejącego, natomiast projektowaną charakterystykę energetyczną – dla budynku projektowanego. Inna ważna różnica to brak prawnie usankcjonowanej formy pre – świadectwa.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród zewnętrznych oraz sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych. Powinny znaleźć się również dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Przepisy te stanowią, że budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.

Można uznać, że projektowany budynek spełnia te wymagania, jeżeli zachodzi jeden z dwóch przypadków:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej, określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008), a także powierzchnia okien spełnia wymagania określone w tym rozporządzeniu,
  • albo gdy, wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nieodnawialnej energii pierwotnej (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, dla budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu WT2008, a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

 

Profesjonalnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna budynku może przynieść szereg korzyści.  Przede wszystkim pozwala zidentyfikować te elementy budynku, które mogłyby być źródłem nadmiernego zużycia energii. Ponieważ analiza prowadzona jest na etapie projektowania, stwarza to możliwość wprowadzenia takich zmian w projekcie, które w przyszłości przyniosą wymierne oszczędności.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że budynek posiadający dobrą projektowaną charakterystykę energetyczną, powinien mieć również świadectwo energetyczne wykazujące niskie zapotrzebowanie energii.